پلتفرم جامع OBS

سامانه یکپارچه ارائه خدمات توسعه فروش اینترنتی 

بازار محتوای دیجیتال 4321

بستری مناسب برای تولید و راه اندازی کسب و کارهای محتوا محور
 

ساخت یک سرویس در 4321 شامل چه مراحلی است؟

ثبت نام

ثبت نام تولید کننده محتوا در پنل صاحبین آثار محتوایی

احراز هویت

تایید تولیدکننده محتوا

تایید

تایید سرویس ساخته شده

ارسال مدارک

ارسال مدارک هویتی و تایید توافق نامه

ایجاد سرویس

ورود به پنل و ساخت سرویس مورد نظر

ارسال مدارک

انتشار سرویس و کسب درآمد از آن

نمونه کار ها

پروژه های انجام شده 4321